Versie: 14 december 2020

Dank je wel voor je interesse in Innr. Deze website (www.innr.com) en aanverwante websites (zoals o.a. www.innrlighting.com, www.innr.nl, www.innrlighting.de, etc.) (gezamenlijk “Website” genoemd) worden je aangeboden door Innr Lighting B.V. gevestigd in Nederland (“Innr”).

 

Aanvaarding

Door de toegang tot en het gebruik van de Website, door het aanmaken van een gebruikersaccount, door het gebruik van de LightAdvisor-tool (“LA”), door het gebruik van de Content (zoals hierna gedefinieerd), door het downloaden of gebruiken van enige versie van de Innr LightController-applicatie (“App”), en/of door het gebruik van enige andere software of diensten die op de Website of via de App of anderszins door Innr worden geleverd (“Diensten”), ga je ermee akkoord gebonden te zijn aan (i) deze servicevoorwaarden, (ii) het Innr Privacybeleid (dat hierin is opgenomen door middel van verwijzing), en (iii) alle voorwaarden die hierin zijn opgenomen en/of waarnaar wordt verwezen, gezamenlijk de “Servicevoorwaarden” genoemd, en al deze servicevoorwaarden worden geacht door jou te zijn aanvaard. Als je NIET akkoord gaat met de Servicevoorwaarden, dien je deze Website, de Inhoud, de LA, de App of de Diensten NIET te gebruiken. De Servicevoorwaarden blijven volledig van kracht zolang je de Website, de Inhoud, de LA, de App of de Diensten blijft gebruiken of openen totdat deze worden beëindigd in overeenstemming met de bepalingen van de Servicevoorwaarden.

Er kunnen aanvullende of afwijkende voorwaarden of specifieke voorwaarden van toepassing zijn:

  • Specifieke inhoud, producten, materialen, diensten of informatie die op deze Website, de App, de LA of de Diensten (hierna de “Inhoud” genoemd) staan of via deze Website beschikbaar worden gesteld;
  • Specifieke inhoud, gegevens, materialen of informatie die je kunt uploaden, indienen en/of publiceren via deze Website, de App, de LA of de Diensten (“Gebruikersinhoud”);
  • Transacties die worden afgesloten via deze Website, de App, de LA of de Diensten.

Dergelijke specifieke voorwaarden kunnen een aanvulling zijn op de Servicevoorwaarden of, waar en dan alleen in de mate die uitdrukkelijk is gespecificeerd, kunnen de Servicevoorwaarden vervangen. De Servicevoorwaarden zijn NIET van toepassing op de aankoop van producten via deze Website. Uw acceptatie van de Servicevoorwaarden omvat jouw acceptatie van automatische software-updates van de Content, LA, App en Services, en van de producten die verbonden zijn met de Services.

 

Wijziging

De Algemene Voorwaarden kunnen te allen tijde door Innr worden gewijzigd. Dergelijke geamendeerde Servicevoorwaarden worden van kracht op het moment dat ze worden gepost. Controleer regelmatig de Servicevoorwaarden die op deze website worden gepubliceerd om er zeker van te zijn dat je op de hoogte bent van alle op dat moment geldende voorwaarden die van toepassing zijn op jouw gebruik van deze website.

Innr behoudt zich het recht voor om te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen of updates met betrekking tot of in de Website, Content, LA, App of Services, of de indeling daarvan, te beëindigen of aan te brengen. Innr behoudt zich het recht voor om de toegang van een persoon tot de website, inhoud, LA, App of diensten of een deel daarvan met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande kennisgeving te beëindigen, te beperken of te weigeren, op elk moment en om welke reden dan ook, naar eigen goeddunken.

 

Beoogd gebruik

De Website, Content, LA, App en Services zijn bedoeld voor toegang en gebruik voor niet-tijdkritische informatie en controle van de Innr-producten. Hoewel we ernaar streven dat deze zeer betrouwbaar en beschikbaar zijn, zijn ze niet bedoeld om betrouwbaar te zijn of 100% van de tijd beschikbaar te zijn. De beschikbaarheid van de Website, Content, LA, App en Services is onderhevig aan sporadische onderbrekingen en storingen om verschillende redenen buiten de controle van Innr, waaronder bijvoorbeeld Wi-Fi onderbrekingen, uptime van de serviceprovider, mobiele meldingen en carriers, enz. Je erkent deze beperkingen en gaat ermee akkoord dat Innr niet verantwoordelijk is voor enige schade die zou zijn veroorzaakt door het falen of de vertraging van de website, inhoud, LA, app of diensten bij het weergeven van de huidige status of het verstrekken van meldingen.

 

Systeemvereisten

De LA, App en Services zijn niet toegankelijk zonder: (i) een werkend Wi-Fi-netwerk in jouw huis dat is gepositioneerd om betrouwbaar te communiceren met de Innr-producten, met inbegrip van het bridge-product; (ii) een geregistreerde gebruikersaccount; (iii) mobiele klanten zoals een ondersteunde smartphone of tablet (vereist voor bepaalde functionaliteit); (iv) een permanente breedband-internettoegang in jouw huis voor de eerste opzet van het systeem (met inbegrip van de bridge) en voor toegang op afstand daarna; en (v) andere systeemelementen die door Innr kunnen worden gespecificeerd. Je erkent dat de LA, App en Services mogelijk niet werken zoals beschreven wanneer niet aan de vereisten en compatibiliteit is voldaan.

 

Beperking van de aansprakelijkheid

Hoewel er zorg is besteed aan de juistheid van de informatie op deze website, neemt Innr hiervoor geen verantwoordelijkheid. ALLE INHOUD, GEBRUIKERSCONTENT, DE LA, DE APP EN DE DIENSTEN DIE OP DEZE WEBSITE WORDEN AANGEBODEN EN ANDERE SERVERS DIE ONDER DE CONTROLE VAN INNR STAAN, WORDEN GELEVERD “ZOALS ZE ZIJN” EN “ZOALS ZE BESCHIKBAAR ZIJN”. INNR WIJST HIERBIJ UITDRUKKELIJK ALLE VERKLARINGEN OF GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, NIET-INBREUK, OF MET BETREKKING TOT DE WERKING VAN DEZE WEBSITE, DE INHOUD, DE GEBRUIKERSCONTENT, LA, APP OF DIENSTEN, VAN DE HAND. Innr garandeert niet of doet geen uitspraken over de veiligheid van deze website, noch dat de website, de inhoud, de gebruikersinhoud, de LA, de app, de diensten of de servers die deze beschikbaar stellen ononderbroken en zonder fouten beschikbaar zullen zijn en blijven, noch dat de elektronische communicatie die Innr verstuurt vrij is van virussen of andere schadelijke elementen.

Als geregistreerde gebruiker zul je in staat zijn om Gebruikerscontent aan te maken. Je kunt besluiten om foto’s en scènes openbaar te maken. Als je besluit jouw foto’s en scènes openbaar te delen, mag je niet verwachten dat die Gebruikersinhoud vertrouwelijk wordt behandeld.

Elk materiaal dat wordt gedownload of op een andere manier wordt verkregen door het gebruik van deze Website, de Inhoud, Gebruikersinhoud, LA, App of Diensten, wordt gedaan naar eigen goeddunken en op eigen risico. Je bent als enige verantwoordelijk voor eventuele schade aan jouw computersysteem of voor het verlies van gegevens die het gevolg kunnen zijn van het downloaden van dergelijk materiaal.

INNR IS IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR DIRECTE, INDIRECTE, GEVOLG-, STRAF-, SPECIALE OF INCIDENTELE SCHADE (MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, SCHADEVERGOEDING VOOR VERLIES VAN ZAKEN, CONTRACT, INKOMSTEN, GEGEVENS, INFORMATIE OF BEDRIJFSONDERBREKING) ALS GEVOLG VAN, VOORTVLOEIEND UIT OF IN VERBAND MET HET GEBRUIK VAN, OF HET NIET KUNNEN GEBRUIKEN VAN DEZE WEBSITE, DE INHOUD, DE GEBRUIKERSCONTENT, LA, APP OF DIENSTEN, ZELFS ALS INNR IS GEADVISEERD OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. ELKE VORDERING DIE TEGEN INNR WORDT INGESTELD MET BETREKKING TOT OF IN VERBAND MET DEZE WEBSITE, DE INHOUD, GEBRUIKERSINHOUD, LA, APP OF DIENSTEN MOET BINNEN ÉÉN (1) JAAR NA DE DATUM WAAROP DE OORZAAK VAN DE VORDERING IS ONTSTAAN, WORDEN GESTART EN SCHRIFTELIJK AAN INNR WORDEN MEEGEDEELD.

Indien je in een land of staat woont die (een deel van) de bovenstaande uitsluitingen of beperkingen van aansprakelijkheid of een deel van de bovenstaande disclaimers van garanties niet toestaat, zullen dergelijke uitsluitingen of beperkingen alleen op jou van toepassing zijn voor zover dergelijke uitsluitingen of beperkingen zijn toegestaan en zullen zij beperkt zijn voor zover vereist door de toepasselijke wetgeving.

 

Privacybeleid

Persoonlijke informatie die via of in verband met deze Website wordt verstrekt of verzameld, zal alleen worden gebruikt in overeenstemming met het Innr Privacybeleid, dat op deze Website beschikbaar is. Op de gebruiksvoorwaarden is het Innr Privacybeleid van toepassing.

 

Inhoud van derden

Deze website kan links bevatten naar andere websites die niet onder de controle van Innr. Innr is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van die andere websites. Innr biedt dergelijke links alleen aan voor het gemak van de gebruiker van deze website en het opnemen van een link naar een dergelijke website impliceert geen goedkeuring van Innr van de inhoud ervan. Innr is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van een website die eigendom is van een derde partij (met inbegrip van de app stores) en die via een hyperlink kan worden gekoppeld aan de Website, Inhoud, Gebruikersinhoud, LA of App, ongeacht of een dergelijke hyperlink wordt verstrekt door de Website, Inhoud, Gebruikersinhoud, LA of App of door een derde partij in overeenstemming met de Servicevoorwaarden. Elke link op onze website, inhoud, Gebruikersinhoud, LA of App naar een andere website is geen goedkeuring van die andere website en er wordt geen oordeel of garantie gegeven met betrekking tot de nauwkeurigheid, tijdigheid of geschiktheid van de inhoud van een website waarnaar de website, inhoud, Gebruikersinhoud, LA of App kan verwijzen.

 

Intellectuele eigendomsrechten

Het auteursrecht en alle andere eigendomsrechten op de Website, Content, User Content, LA of App (inclusief maar niet beperkt tot software, audio, video, tekst en foto’s) berusten bij Innr Lighting B.V. of haar licentiegevers. Alle rechten op de Website, Inhoud, Gebruikersinhoud, LA of App die hierin niet uitdrukkelijk worden verleend, zijn voorbehouden. Tenzij anders bepaald, mag de Inhoud, LA of App zoals gepubliceerd op deze Website alleen in ongewijzigde vorm worden gereproduceerd of gedistribueerd voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Elk ander gebruik van de Inhoud, LA of App, met inbegrip van maar niet beperkt tot distributie, reproductie, wijziging, weergave of overdracht zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Innr, is strikt verboden. Alle copyright- en andere eigendomsvermeldingen blijven op alle reproducties behouden.

Met uitzondering van foto’s, video’s en tekst die worden geüpload als onderdeel van een verzoek om ondersteuning, inclusief via e-mail of als Feedback in de Support-sectie van de App, wordt alle Gebruikersinhoud behandeld als niet-vertrouwelijk en niet-eigendomsrechtelijk en wordt deze onmiddellijk het eigendom van Innr. Innr mag deze Gebruikersinhoud naar eigen goeddunken gebruiken, waar ook ter wereld, zonder verplichting tot compensatie en zonder enige morele rechten, intellectuele eigendomsrechten en/of andere eigendomsrechten in of op dergelijke Gebruikersinhoud.

Foto’s, video’s en tekst die worden geüpload als onderdeel van een verzoek om ondersteuning zullen uitsluitend worden gebruikt voor het verlenen van de gevraagde ondersteuning.

Alle software die beschikbaar wordt gesteld voor het downloaden van of via deze website, de inhoud, Gebruikersinhoud, LA of App is gelicentieerd onder de voorwaarden van een toepasselijke licentieovereenkomst. Behalve zoals uiteengezet in de toepasselijke licentieovereenkomst, wordt de software alleen beschikbaar gesteld voor gebruik door eindgebruikers en is elke verdere kopie, reproductie of herdistributie van de software uitdrukkelijk verboden. EVENTUELE GARANTIES MET BETREKKING TOT DERGELIJKE SOFTWARE ZIJN ALLEEN VAN TOEPASSING ZOALS UITDRUKKELIJK UITEENGEZET IN DE TOEPASSELIJKE LICENTIEOVEREENKOMST. INNR WIJST HIERBIJ UITDRUKKELIJK ALLE VERDERE VERKLARINGEN EN GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF NIET-INBREUK MET BETREKKING TOT DE SOFTWARE, VAN DE HAND.

 

Inhoud Licentie

Met inachtneming van de Servicevoorwaarden verleent Innr jou hierbij een niet-overdraagbaar, niet-exclusief recht (zonder recht op sublicentie) om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de Content, LA, App en/of Services door (i) gebruik te maken van de App in verband met en met het oog op de controle en bewaking van aangesloten producten die op jouw eigendom zijn geïnstalleerd, en (ii) de App uitsluitend te installeren en te gebruiken op jouw handapparaat (zoals een smartphone of tablet).

Innr kan van tijd tot tijd patches, bug fixes, updates, upgrades of andere wijzigingen ontwikkelen om de prestaties van de software (Content, LA of App) en Diensten die via de Website of anderszins beschikbaar worden gesteld, te verbeteren. De hierin verleende rechten zijn onderworpen aan de volgende beperkingen: (i) je gaat ermee akkoord de Inhoud, LA, App of Diensten niet in licentie te geven, te verkopen, te verhuren, te leasen, over te dragen, toe te wijzen, te distribueren, te hosten of anderszins commercieel te exploiteren; (ii) je gaat ermee akkoord geen enkel deel van de Inhoud, LA, App of Diensten te wijzigen, er geen afgeleide werken van te maken, te demonteren, te reverse compileren of te reverse-engineeren; (iii) je stemt ermee in om geen toegang te krijgen tot de Inhoud, LA, App of Diensten om een gelijkaardige of concurrerende dienst op te bouwen; (iv) behalve zoals uitdrukkelijk hierin vermeld, mag geen enkel deel van de Inhoud, LA, App of Diensten worden gekopieerd, gereproduceerd, gedistribueerd, heruitgegeven, gedownload, weergegeven, gepost of verzonden in welke vorm of op welke manier dan ook; (v) je gaat ermee akkoord geen computervirussen, wormen of software te uploaden, te verzenden of te distribueren die bedoeld zijn om een computer of communicatienetwerk, computer, mobiel handapparaat, gegevens, de Innr-producten, de productsoftware, de Inhoud, LA, App of Diensten of enig ander systeem, apparaat of eigendom te beschadigen of te wijzigen; (vi) je gaat ermee akkoord de servers of netwerken die verbonden zijn met de Website of de Inhoud, LA, App of Diensten niet te verstoren, niet te verstoren of niet te proberen ongeoorloofde toegang te krijgen, en niet de voorschriften, het beleid of de procedures van dergelijke netwerken te schenden; (vii) je gaat ermee akkoord geen toegang te krijgen (of proberen te krijgen) tot de Inhoud, LA, App of Diensten via andere middelen dan de interface die door Innr wordt geleverd; en (viii) je gaat ermee akkoord geen eigendomsrechtvermeldingen (inclusief auteursrechten en handelsmerkvermeldingen) te verwijderen, te verdoezelen of te wijzigen die in de Website, Inhoud, LA of App kunnen zijn opgenomen of die op de Website kunnen worden weergegeven. Elke toekomstige release, update of andere toevoeging aan de functionaliteit van de website, inhoud, LA of App is onderworpen aan de Servicevoorwaarden.

 

Content van de gebruiker

Je zult redelijke inspanningen leveren om virussen of andere vervuilende of destructieve functies te scannen en te verwijderen voordat je materiaal als gebruikerscontent indient. Je zal geen kettingbrieven, piramideschema’s, enquêtes en verzoeken verzenden, geen headers vervalsen of identiteiten of andere gegevens manipuleren om de herkomst van verzonden materiaal en/of Gebruikerscontent te verhullen of jouw aanwezigheid te manipuleren. Je zal onze websites, servers of netwerken niet verstoren of enige actie ondernemen die een onredelijke of onevenredig grote belasting van onze infrastructuur met zich meebrengt.

Je bevestigt, verklaart en garandeert dat de ingediende Gebruikerscontent geen inbreuk maakt op enig eigendomsrecht van een ander, zoals, maar niet beperkt tot, auteursrecht, handelsmerk of patent, of enige vertrouwelijkheidsverplichting. Je erkent en gaat ermee akkoord dat elk van jouw ideeën, inzendingen of discussies of andere door jou geleverde Gebruikerscontent die niet het onderwerp is van bescherming van intellectuele eigendomsrechten, kan worden gebruikt door een andere medewerker zonder compensatie of toewijzing.

Je verleent Innr hierbij een wereldwijde, onherroepelijke, royaltyvrije, niet-exclusieve, sublicentieerbare en overdraagbare licentie om de door jou geleverde Gebruikerscontent te gebruiken, te reproduceren, afgeleide werken ervan voor te bereiden, te verspreiden, publiekelijk uit te voeren, openbaar te tonen, te verzenden, commercieel te exploiteren en te publiceren, op de website, in de LA of App of in andere marketing- of public-relationsmaterialen in alle media, met uitzondering van Gebruikerscontent die wordt geleverd als onderdeel van een verzoek om ondersteuning.

Je bent als enige verantwoordelijk voor jouw eigen Gebruikersinhoud en de gevolgen van het plaatsen, indienen en/of publiceren ervan. Innr kan, maar is niet verplicht, Gebruikerscontent te bekijken en te controleren voor en/of na het indienen ervan. Je erkent echter dat het voor Innr onmogelijk is om alle Gebruikerscontent te controleren of te beoordelen. Innr is zonder beperking niet verantwoordelijk en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid, volledigheid, kwaliteit of geldigheid van Gebruikerscontent die door derden wordt geplaatst.

Innr onderschrijft geen enkele Gebruikerscontent of enige mening, aanbeveling of advies dat daarin wordt geuit, en Innr wijst hierbij uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid in verband met Gebruikerscontent van de hand. Innr heeft als enige het recht en de mogelijkheid om berichten of andere Gebruikerscontent die verwerpelijk, ongepast of anderszins in strijd met de Algemene Voorwaarden zijn te bewerken en/of te verwijderen, om welke reden dan ook, op elk moment, zonder kennisgeving of toestemming en naar eigen goeddunken.

 

Open source

Bepaalde onderdelen van onafhankelijke code van derden kunnen worden opgenomen in de Website, LA, App en/of andere software die onder de GNU General Public License (“GPL”) of andere open-sourcelicenties (“Open Source Software”) vallen. De Open Source Software wordt gelicentieerd onder de voorwaarden van de licentie die bij dergelijke Open Source Software hoort. Niets in deze Servicevoorwaarden beperkt jouw rechten onder, of verleent je rechten die de voorwaarden van een toepasselijke eindgebruikerslicentie voor dergelijke Open Source Software vervangen. In het bijzonder beperkt niets in deze Servicevoorwaarden jouw recht om dergelijke Open Source Software die onderworpen is aan de voorwaarden van de GPL te kopiëren, te wijzigen en te distribueren.

 

Schadeloosstelling en vrijgave

Je gaat ermee akkoord Innr, haar partners en leveranciers en elk van hun respectieve functionarissen, directeuren, werknemers, aandeelhouders, wettelijke vertegenwoordigers, agenten, opvolgers en rechtverkrijgenden te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle schade, aansprakelijkheden, kosten en uitgaven (met inbegrip van redelijke advocaat- en professionele honoraria en proceskosten) die voortvloeien uit de plaatsing, inhoud of verzending van een bericht, gegevens, materiaal of enige andere Gebruikersinhoud die je op de website, inhoud, LA of App indient of enige schending van deze servicevoorwaarden door jou.

 

Uitschakeling van de diensten

Innr behoudt zich het exclusieve recht voor om de website, de inhoud, de gebruikersinhoud, de LA, de app en de diensten, of een deel daarvan, om welke reden dan ook, op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving of toestemming af te sluiten. Innr is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het niet opslaan of verwijderen van Gebruikersinhoud die op de website, inhoud, LA of App is ingediend.

 

Beschikbaarheid

De Website, Content, User Content, LA of App kan verwijzingen bevatten naar specifieke Innr-producten en/of -diensten die mogelijk niet (direct) beschikbaar zijn in een bepaald land. Een dergelijke verwijzing impliceert of garandeert niet dat dergelijke producten of diensten van Innr op elk moment in een bepaald land beschikbaar zijn.

 

Toepasselijk recht

Deze Algemene Voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Nederlandse wetgeving. Je gaat akkoord met de niet-exclusieve jurisdictie van de rechtbanken in Amsterdam, Nederland, voor elk geschil, claim of oorzaak van de actie die voortvloeit uit, of verband houdt met deze Servicevoorwaarden of jouw gebruik van deze Website, de Inhoud, Gebruikersinhoud, LA, App en/of Diensten, met inbegrip van elk geschil met betrekking tot het bestaan of de toepasselijkheid van deze Servicevoorwaarden, op voorwaarde dat je akkoord gaat om dergelijke geschillen, claims of oorzaken van de actie uitsluitend aan de rechtbank van Amsterdam, Nederland, voor te leggen.

Als je een vraag of klacht hebt, neem dan contact met ons op via het kanaal van jouw voorkeur:

Innr Lighting B.V.
Catharina van Renneslaan 20
1217 CX Hilversum
The Netherlands

E-mail: service@innr.com
Telefoon: +31 35 744 0388

Kamer van Koophandel register: 564 566 70
BTW-nummer: NL852134332