LEES DEZE VERKOOPVOORWAARDEN AANDACHTIG DOOR VOORDAT JE BESLIST OM TE KOPEN

Versie: 5 mei 2022

1. Algemeen

Deze website is uitsluitend bedoeld voor consumenten die Innr-producten willen kopen voor levering in de landen die op de website worden vermeld. Innr accepteert geen bestellingen voor levering in andere landen. De voorwaarden waaronder de Innr-producten op deze website te koop worden aangeboden, staan in dit document vermeld. Deze voorwaarden vormen samen met de orderbevestiging van Innr de overeenkomst tussen jou als consument en Innr voor de levering van de aldus bestelde producten. Door het vakje “Ik heb de voorwaarden van de website gelezen en ga ermee akkoord” aan te vinken en op de knop “Bestelling plaatsen” te klikken, accepteer je en ga je ermee akkoord gebonden te zijn aan deze voorwaarden en eventuele andere voorwaarden die op de website worden vermeld. Dit contract tussen jou en Innr kan niet worden gewijzigd, tenzij Innr schriftelijk of per e-mail instemt met een wijziging.

Innr behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Een dergelijke wijziging heeft geen invloed op bestellingen die zijn ingediend en bevestigd vóór het plaatsen van dergelijke herziene voorwaarden op deze website. Deze voorwaarden kunnen worden afgedrukt of gedownload met behulp van de knop “Print / Download PDF” aan het einde van dit document.

 

2. Bestelling en aanvaarding; Betaling

Om een bestelling te kunnen plaatsen moet je minstens 18 jaar oud zijn, telefonisch bereikbaar zijn en een geldig e-mailadres hebben. Je kunt een bestelling plaatsen door producten aan de winkelwagen toe te voegen en te klikken op “Afrekenen” of “Doorgaan met afrekenen” in de winkelwagen. Bij het afrekenen word je gevraagd het bestelformulier in te vullen en een betaalmethode te kiezen. Wanneer je er zeker van bent dat het bestelformulier correct en volledig is, kun je uw bestelling plaatsen door het vakje “Ik heb de algemene voorwaarden van de website gelezen en ga ermee akkoord” aan te vinken en op de knop “Bestelling plaatsen” te klikken. Uw bestelling zal worden ingediend wanneer de betaling succesvol is afgerond.

Houd er rekening mee dat door jou geplaatste bestellingen bindend zijn voor je en niet kunnen worden geannuleerd na bevestiging van de bestelling door Innr. Innr behoudt zich het recht voor om de hoeveelheden te beperken bij het bevestigen van bestellingen.

Hoewel Innr alles in het werk zal stellen om je de op de orderbevestiging vermelde producten op de op de orderbevestiging vermelde datum (bereik) te leveren, kan het voorkomen dat wij dit niet kunnen doen omdat bijvoorbeeld (i) de bestelde producten niet meer worden vervaardigd of beschikbaar zijn, (ii) Innr niet in staat is een bepaald relevant onderdeel te betrekken of (iii) er een prijsfout op de website is opgetreden. In dergelijke omstandigheden zal Innr contact met je opnemen om je te informeren en alternatieve producten aan te bieden die je mogelijk wenst te kopen. Als je geen alternatieve producten wenst te bestellen, zullen wij uw bestelling met betrekking tot deze producten annuleren en je eventueel reeds betaalde bedragen terugbetalen. In het geval van een typefout of technologische fout die een fout in de prijs op de website veroorzaakt, behoudt Innr zich het recht voor om de fout te corrigeren en je de juiste prijs in rekening te brengen. Schijnbare fouten op de website zijn niet bindend voor Innr.

De beschikbare betaalmethoden worden op de website weergegeven. Als je met een creditcard betaalt, word je gevraagd om jouw creditcardgegevens te verstrekken bij het plaatsen van jouw bestelling. Het totale verschuldigde bedrag wordt in rekening gebracht wanneer wij jouw producten ter verzending aanbieden. Innr verzendt de producten pas als jouw betaling is geautoriseerd. Indien Innr deze autorisatie niet ontvangt, zullen wij je per e-mail op de hoogte stellen van het probleem.

Om ervoor te zorgen dat jouw betaalkaart niet zonder jouw toestemming wordt gebruikt, zal Innr’s betalingspartner waar mogelijk naam, adres en andere persoonlijke gegevens die tijdens het bestelproces worden verstrekt, valideren tegen geschikte databases van derden. Door het plaatsen van de bestelling geef je toestemming voor het uitvoeren van deze controles. Alle door jou verstrekte gegevens worden uitsluitend gebruikt in strikte overeenstemming met de Innr Privacy Policy.

Deze website kan verwijzingen bevatten naar producten die niet noodzakelijkerwijs in alle landen voor levering beschikbaar zijn. Op de website wordt aangegeven in welk gebied de producten leverbaar zijn. Innr verkoopt en levert alleen producten zoals toegestaan door de toepasselijke wetgeving.

Houd er rekening mee dat de weergave van de producten op het scherm enigszins kan afwijken van het werkelijke uiterlijk.

 

3. Prijzen

Alle productprijzen zijn in Euro’s, inclusief BTW maar exclusief verzendkosten. De productprijzen zijn de prijzen zoals gepubliceerd op deze website op het moment van jouw bestelling en zoals vermeld op jouw factuur. Alle extra belastingen, verzendkosten en heffingen die aan de bestelling zijn verbonden en die voor jouw rekening komen, zullen zichtbaar worden toegevoegd aan het totaal verschuldigde bedrag, aan de rechterkant van het scherm in het winkelwagentje en het afrekenformulier voordat de bestelling wordt ingediend.

4. Levering

Bestellingen die via deze website worden ingediend, worden alleen geleverd in de landen die op de website worden vermeld. Innr levert de producten op het adres dat je bij de bestelling heeft opgegeven in overeenstemming met de door je gekozen leveringsoptie. Innr kan de producten door middel van een separate levering leveren. Eventuele door Innr opgegeven leverings- of verzenddata zijn slechts schattingen en Innr is niet aansprakelijk voor verlies, schade, kosten of uitgaven wegens het niet leveren op de opgegeven leverings- of verzenddata.

Innr zal zich in redelijkheid inspannen om jouw producten binnen de gestelde levertijd te vervaardigen en te leveren. De werkelijke levertijd van de producten kan echter langer zijn dan dertig (30) dagen vanaf de orderbevestiging en als je het product bestelt terwijl je weet dat het leveringsmoment meer dan dertig (30) dagen na de orderbevestiging ligt, ga je hierbij uitdrukkelijk akkoord met een dergelijke latere leverdatum.

Indien je verschillende producten wil bestellen die op verschillende adressen moeten worden geleverd, dien je per leveringsadres een aparte bestelling te plaatsen.

Het eigendomsrecht en het risico van verlies van jouw producten ga op je over bij aflevering van de producten op het in jouw orderbevestiging vermelde adres.

 

5. Garantie

Innr garandeert dat de onder dit contract geleverde producten vrij zijn van materiaal- en fabricagefouten en in overeenstemming zijn met het contract en de specificatie zoals gepubliceerd in de productinformatie op de website voor een periode van 24 maanden vanaf de datum van levering. Voor bepaalde producten kunnen specifieke garanties gelden. Met betrekking tot de Innr-applicatiesoftware geldt geen andere garantie dan die welke uitdrukkelijk in de gebruiksvoorwaarden is vermeld.

Indien een door Innr geleverd product niet voldoet aan de van toepassing zijnde garantie, zal Innr, naar eigen keuze en op eigen kosten (tenzij anders bepaald in een van toepassing zijnde specifieke garantie) het product repareren of vervangen of de aankoopprijs terugbetalen bij terugzending van het product zoals hierin uiteengezet. Deze garantie is een aanvulling op en heeft geen invloed op of doet geen afbreuk aan jouw wettelijke rechten als consument. Behalve zoals uitdrukkelijk hierin uiteengezet, wijst Innr hierbij, voor zover wettelijk toegestaan, alle andere garanties af, ongeacht of deze expliciet of impliciet zijn.

Voor het verkrijgen van garantieservice kun je contact opnemen met Innr via de “Contact” pagina op de website.

 

6. Contractuele terugtrekkingsrechten, retouren voor niet-conformiteit en terugbetalingen

Als onderdeel van jouw wettelijke rechten als consument in de EU kun je de overeenkomst die je met Innr hebt gesloten zonder enige reden herroepen. Om gebruik te maken van dit recht, dien je Innr binnen veertien (14) werkdagen na levering van het product aan je op de hoogte te stellen van jouw wens om de overeenkomst te herroepen door contact met ons op te nemen via de “Contact” pagina of in jouw persoonlijke Account sectie op de website. Innr zal alle door jou voor de producten betaalde bedragen terugbetalen op de wijze waarop deze bedragen zijn betaald binnen veertien (14) werkdagen na ontvangst van de originele producten in de originele verpakking, inclusief alle accessoires en documentatie. Het is jouw plicht om tijdens de herroepingstermijn zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking, zodat deze in de originele staat kunnen worden geretourneerd, inclusief alle verpakkingsmaterialen, handleidingen, documenten en accessoires. Houd er rekening mee dat de kosten van de retourzending voor jouw rekening zijn.

Indien het product wordt geretourneerd op basis van een garantie- of non-conformiteitsclaim kan Innr als voorwaarde voor het nakomen van haar garantieverplichtingen stellen dat het product wordt geretourneerd naar een door Innr opgegeven adres.

 

7. Aansprakelijkheid Innr

Indien je geen consument bent of een besteld product voor zakelijke doeleinden gebruikt, zal de aansprakelijkheid van Innr hieronder niet hoger zijn dan de betaalde aankoopprijs van het product.

In deze voorwaarden wordt de volledige omvang van de verplichtingen en aansprakelijkheid van Innr met betrekking tot de levering van producten in het kader van deze voorwaarden uiteengezet. Behoudens het bepaalde in de Garantieparagraaf hierboven, zijn er geen andere garanties, voorwaarden of andere voorwaarden die bindend zijn voor Innr met betrekking tot de levering van producten in het kader van deze overeenkomst.

Niets in dit contract beperkt Innr’s aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door Innr’s nalatigheid, fraude of enige aansprakelijkheid die niet door de wet kan worden uitgesloten. Voor zover de wet dit toestaat, wijst Innr hierbij alle aansprakelijkheid voor eventuele indirecte schade af. De maximale totale aansprakelijkheid van Innr uit hoofde van deze overeenkomst is in geen geval hoger dan het bedrag dat je aan Innr verschuldigd bent met betrekking tot de hieronder bestelde producten.

 

8. Transactiegegevens en gegevensbescherming

De administratie van Innr met betrekking tot jouw transactie wordt geacht correct en sluitend te zijn, tenzij het tegendeel wordt bewezen. Deze gegevens worden gedurende zeven (7) jaar na de leveringsdatum bewaard en zijn voor je toegankelijk in de bestelgeschiedenis.

Door het plaatsen van jouw bestelling ga je ermee akkoord en begrijp je dat Innr de verzamelde gegevens uit jouw bestelformulier mag opslaan, verwerken en gebruiken voor de verwerking van de bestelling. Deze gegevens worden behandeld in overeenstemming met het Privacybeleid van Innr, dat beschikbaar is op de website.

 

9. Toepasselijk recht; bevoegde rechtbank

Wij zullen natuurlijk proberen om eventuele meningsverschillen die je met ons hebt snel en efficiënt op te lossen. Als je echter een gerechtelijke procedure wilt starten, moet uw vordering of geschil hieronder worden voorgelegd aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van Amsterdam, Nederland. Uw aankoop van de producten en deze voorwaarden zijn onderworpen aan de wetten van Nederland. De toepasselijkheid van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken is uitdrukkelijk uitgesloten.

Het niet afdwingen van een van de voorwaarden van deze overeenkomst houdt geen verklaring van afstand in van een dergelijke voorwaarde(n). De ongeldigheid of de onafdwingbaarheid van een bepaling van dit contract heeft geen nadelige invloed op de afdwingbaarheid of de geldigheid van de overige bepalingen.

 

10. Naam en adres

De contractant is:

Innr Lighting B.V.

Fysiek adres: Catharina van Renneslaan 20, 1217 CX Hilversum, Nederland

Geregistreerd adres: Gijsbrecht van Amstellaan 328a, 1215 CV Hilversum, Nederland

 

Registratie bij de Kamer van Koophandel: 56456670

BTW-ID: NL852134332